Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

 

AudioNova NV/SA
Algemene Voorwaarden
Versie maart 2014

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.AudioNova NV/SA is de verkoper van gehoorapparaten, en verstrekt tevens diensten van herstelling en naverkoop betreffende gehoorapparaten. Elke overeenkomst tussen de cliënt en AudioNova NV/SA en elke aanbieding, bestelling, verkoop, naverkoop en de dienstverlening in België worden onderworpen aan Belgisch Recht, en de huidige algemene voorwaarden, die de cliënt aanvaard heeft door de bestelling van een product of dienst bij AudioNova NV/SA of één van haar aangestelden.
2. Door de bestelling te plaatsen bevestigt de cliënt dat deze vanwege AudioNova NV/SA voorafgaand werd geïnformeerd omtrent deze voorwaarden, de goederen en diensten die voorwerp zijn van de bestelling. Op diens beurt bevestigt de cliënt door de bestelling dat de cliënt aan AudioNova NV/SA alle relevante en noodzakelijke informatie heeft verstrekt die van belang is bij de verstrekking van de dienst of de verkoop door AudioNova NV/SA, zoals, doch niet beperkt daartoe, het voorschrift van de NKO-Arts dan wel het Audiologisch centrum.
3. Elke door AudioNova NV/SA verstrekte offerte is gebaseerd op de op datum van de offerte beschikbare gegevens, en bindt AudioNova NV/SA niet voor zover er na de offerte aanvullende informatie wordt verstrekt of aan AudioNova NV/SA zou worden meegedeeld door bv. derden. AudioNova NV/SA verbindt er zich toe, om, indien in de offerte belangrijke wijzigingen dienen te worden aangebracht ingevolge de aanvullende informatie, zoals ingevolge – ondermeer - een prijsstijging van het aangekochte product zelf of de onderdelen ervan, de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst te verwittigen. De prijs voor de goederen en diensten die zal worden aangerekend, is die, vermeld op de overeenkomst tussen partijen, en volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op datum van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op de datum dat de cliënt de definitieve offerte bevestigt.
4. Het gehoorapparaat en het toebehoren inclusief de batterijen, voorwerp van de overeenkomst, wordt verstrekt in de winkel van AudioNova NV/SA, en bij levering getest. De cliënt zal ter gelegenheid van de levering het gehoorapparaat nakijken en de levering aanvaarden. De levering dekt de zichtbare gebreken. Bij levering zal tevens een handleiding worden overhandigd. Indien zich na levering problemen voordoen in het gebruik ervan zal de cliënt dit zo spoedig mogelijk melden aan AudioNova NV/SA Ten aanzien van de cliënten zal AudioNova NV/SA een garantieperiode respecteren zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. Deze garantie zal niet gelden in het geval de cliënt een onoordeelkundig gebruik maakt van het gehoorapparaat, alsook in het geval dat het gebrek in de werking van het gehoorapparaat het gevolg is van een schadegeval dat zich voordeed los van enige tussenkomst van AudioNova NV/SA. Elk gebrek dat zich voordoet na de wettelijke garantietermijn of ten gevolge van het onoordeelkundig handelen of het gebrek aan voorzorg op eender welk ogenblik van de cliënt zelf, en waarvan de herstelling wordt gevraagd, zal worden aangerekend aan de cliënt buiten garantie.
5. In het geval de cliënt in de periode voorafgaand aan de definitieve levering van het bestelde gehoorapparaat vanwege AudioNova NV/SA een gehoorapparaat tijdelijk in gebruik krijgt, dan zal hij dit apparaat met de beste zorgen behandelen en de overeengekomen vergoeding voor het gebruik ervan voldoen. Ter gelegenheid van de ingebruikname van het apparaat zal de staat ervan beschreven worden en zal de werking ervan getest worden. De cliënt wordt beschouwd als bewaarnemer ervan, en zal het apparaat na de overeengekomen termijn, terugleveren in de staat waarin de cliënt het kreeg. De cliënt draagt in die tussenperiode tevens het risico van verlies of beschadiging van het apparaat, en zal elke schade aan of verlies van het apparaat aan AudioNova NV/SA vergoeden. Slechts in het geval de schade of het verlies van het apparaat te wijten is aan een externe oorzaak of overmacht zal de cliënt van diens vergoedingsplicht vrijgesteld zijn. Hetzelfde geldt in het geval AudioNova NV/SA een apparaat heeft ter beschikking gesteld waarvan de werking vanaf de terbeschikkingstelling defect was.
6. In geval van verkoop buiten de ondernemingen en winkels afhangende van de maatschappelijke zetel van AudioNova NV/SA heeft de cliënt het recht om gedurende een termijn van 7 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst af te zien van de aankoop middels een aangetekend schrijven aan AudioNova NV/SA. Na de termijn van 7 werkdagen is de overeenkomst definitief, en is de cliënt gehouden tot afname van het gehoorapparaat, dan wel betaling van de overeengekomen prijs.
7. Betaling door de cliënt gebeurt bij levering, hetzij contant (max. € 3.000,-), hetzij per bancontact, behoudens indien anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. In geval van laattijdige betaling is de cliënt aan AudioNova NV/SA een intrest verschuldigd van 8 % bovenop het niet betaalde bedrag, en dit tot de datum van volledige betaling. Bovendien zal de cliënt tevens vergoeding verschuldigd zijn van de door AudioNova NV/SA bewezen gerechtskosten verbonden aan de inning van de verschuldigde bedragen. De gerechtskosten bedragen de eventuele dagvaardingskosten alsook de rechtsplegingsvergoeding zoals vastgesteld door het KB van 26.10.2007, alsook alle andere door AudioNova NV/SA bewezen inningskosten.
8. In geval van betaling door de mutualiteit of de verzekering zal de cliënt aan AudioNova NV/SA alle documenten en gegevens ter beschikking stellen teneinde AudioNova NV/SA toe te laten de betaling te innen. Indien zich in de betaling via de mutualiteit dan wel de verzekering een probleem stelt, en AudioNova NV/SA geen betaling krijgt van die instellingen, dan herneemt AudioNova NV/SA haar rechten op betaling vanwege de cliënt rechtstreeks.
9. Zo lang geen volledige betaling is ontvangen door AudioNova NV/SA, blijft AudioNova NV/SA eigenaar van het geleverde gehoorapparaat. In het geval het gehoorapparaat voor herstellingen wordt binnengebracht bij AudioNova NV/SA of één van haar agenten, dan beschikt zij bovendien over een retentierecht, en dit tot volledige betaling van alle achterstallige bedragen.
10. Beide partijen hebben de mogelijkheid om, in geval van contractuele wanprestatie van de andere partij de overeenkomst te ontbinden, en onverminderd het recht voor beiden om de effectief geleden en bewezen schade in te vorderen, doch enkel nadat de ingebreke blijvende partij een ingebrekestelling heeft ontvangen en de mogelijkheid kreeg om binnen de 5 dagen vanaf de ingebrekestelling hun wanprestatie te herstellen.
11. AudioNova NV/SA zal de persoonsgegevens van de cliënt verwerken in een bestand, in het kader van een verantwoord bedrijfsbeheer. Dit bestand wordt op verzoek aangeleverd bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onder verantwoord klanten- en bedrijfsbeheer wordt verstaan: het bewaren en verwerken van de gegevens voor bestellingen en klantenbeheer, het overmaken van commerciële aanbiedingen van AudioNova NV/SA. De klanten van AudioNova NV/SA hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens alsook de mogelijkheid om deze te laten wijzigen en te laten verwijderen middels eenvoudig bericht aan AudioNova NV/SA. De klanten van AudioNova NV/SA kunnen te allen tijde verzoeken geen verdere berichten meer te ontvangen van AudioNova NV/SA middels eenvoudig bericht aan AudioNova NV/SA. Voor de gegevens die door de klanten en gebruikers zelf op de website worden aangebracht, gewijzigd en/of verwijderd, draagt AudioNova NV/SA geen enkele verantwoordelijkheid.
12. In geval van betwisting geldt Belgisch Recht. De bevoegde rechtbanken zijn, naar keuze van AudioNova NV/SA, die van de woonplaats van de cliënt of deze van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.
13.Garantievoorwaarden: A/Hoortoestellen: standaard 2 jaar waarborg mits normaal gebruik. B/Luidsprekers 2 stuks per RITE hoortoestel na aankoop (Tips en domes vallen niet onder waarborg). C/Gehoorbescherming, oorstukken, schaaltjes: 1 maand op pasvorm. Breuk valt niet onder waarborg. D/In-Ear Monitor: 1 maand op pasvorm. Kabelbreuk valt niet onder waarborg. E/Hulpmiddelen: 2 jaar waarborg mits normaal gebruik. F/Reparatie: 3 maanden enkel op de herstelde onderdelen.

Hoe kunnen wij ú helpen?
Ja, bel mij

Sliding banner form NL

Wanneer u uw e-mailadres invult en aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden, geeft u Audionova toestemming om u periodiek via e-mail te benaderen over producten, diensten en aanbiedingen van Audionova. Wanneer u geen e-mail meer wilt ontvangen van Audionova, kunt u dit direct stoppen. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere partijen.

Wat kan AudioNova voor u betekenen?

Dagelijks stappen honderden mensen de AudioNova Hoorcentra binnen met vragen of twijfels over hun gehoor. Ons team van gepassioneerde audiciens staat voor deze mensen klaar. Om uitsluitsel te geven, en om waar nodig een passende hooroplossingen te zoeken.

Sinds de opening van ons eerste hoorcentrum in Sint-Niklaas, in 2006, hebben we bijna 150.000 hoortesten afgenomen. Dat zijn 150.000 mensen die we hebben kunnen helpen door zekerheid te geven over de staat van hun gehoor. Hoe kunnen wij ú helpen?

Ervaar wat AudioNova voor u kan betekenen. Maak nu een vrijblijvende afspraak!